Euroregionln jarmark

  • Doln Lomn
  • Euroregionln jarmark

   [Euroregionln jarmark]  
       Od roku 2008 se pravideln pod euroregionln jarmark v Doln Lomn. Dky poskytnut dotaci z Regionlnho sdruen zemn spoluprce Tnskho Slezska se podailo zahjit kadoron podn akce, kter se t velkm zjmem (5 000 7 000 astnk) a je ojedinl v celm regionu. Kad nsledujc ronk mimo svho stlho programu je o nco mlo doplnn. K programu pat zejmna: trh domcch zvat, ukzky dobovch emesel, krajovch vrobk, regionlnch jdel, rzn soute (nejlep regionln jdlo, nejlep domc mok, soute v gorolskch disciplnch, tanci a zpvu, IQ test), zvody furman atd. Jednotliv ronky euroregionlnho jarmarku se t stle vt nvtvnosti.

Rozshl fotogalerie na
http://www.lomnadolina.cz/archiv-akci/


   [Jarmark Euroregionalny]

       Od roku 2008 regularnie odbywa si w omnej Dolnej Jarmark Euroregionalny. Dziki dotacji Regionalnego Stowarzyszenia Wsppracy Terytorialnej lska Cieszyskiego udao si rozpocz coroczne urzdzanie imprezy, ktra budzi szerokie zainte-resowanie (5000 7000 uczestnikw) i jest jedyn w swoim rodzaju w caym regionie. Kada kolejna edycja imprezy poza swoim staym programem zawsze jest czym wzbogacana. W jej ramach odbywaj si: targi zwierzt domowych, pokazy rzemiosa ludowego, produktw regionalnych, pokarmw regionalnych, rne konkursy (o najsmaczniejszy pokarm regionalny, najlepszy napj regionalny, konkursy w dyscyplinach grolskich, taneczne i piewacze, testy IQ), wycigi furmanek itp. Corocznie na Jarmark Euroregionalny przybywa coraz wiksza grupa goci.

   [Euroregional Fair]

       Euroregional Fair in Dolni Lomna has been regularly organised since 2008. Thanks to a grant provided by the Regional Association of Territorial Cooperation of Tesin Silesia, an annual event could be launched which attracts great interest (5 000-7 000 participants) and is unique in the region. Each subsequent year, a few extra events are added to its stable program. The program includes: market of domestic animals, display of crafts, regional product, regional dishes, various competitions (the region's best food, the best home brew, competition in the Goral disciplines, dancing and singing, IQ test) Furman races, etc. More and more visitors come to the Euroregional Fair every year. 

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze