Vtejte v dol Lomn ... Witmy was w dolinie mnej...

                                                                                   

Beskydy svou kadeavou zelen zasmuilch vrchol, mrn modelovanch dol a pvabem stle ivch horskch osad nemaj iroko daleko konkurenci. Vedle Valaska jsou to pak pedevm Tnsk Beskydy, kde si vce jak kde jinde uvdomme sepjet lovka s prodou a jeho tvoivou innost. Prv zde le svrzn a donedvna ponkud opomjen kout Beskyd DOL LOMN.

Tato asi 10 km dlouh zelen DOLINA LOMN pedstavuje zvltn beskydsk mikrosvt, kde najde kad vnmav milovnk prody skuten ve byste tekouc ku s mnoha ptoky, horsk louky a pastviny, vrcholky s pekrsnmi vhledy, horsk chaty, rzovit obce a jako bonus nefalovan tajupln prales, naprosto jedinen prodn fenomn - prales Mion, kter pat rozlohou mezi nejvt rezervace svho druhu v R jakch u ns u mnoho nen.ivot zde v minulosti nikdy nebyl snadn. Z pvodnch pasteveckch, nebo lpe eeno salanickch osad se staly rozmachem prmyslu v kraji spe dlnick kolonie nesouc nzev Lomn. A v roce 1900 byla obec rozdlena do dvou samostatnch celk Horn a Doln Lomnou, m se staly nejmladmi obcemi na Tnsku. Pes veker hutnick a obchodn rozvoj v blzkch mstech bylo dol Lomn stle pomrn izolovanou oblast. Prvn veejn kola zde byla postavena v r. 1852 a nap. autobusov doprava do tohoto ponkud zapomenutho koutu hor byla uvedena do provozu a v r. 1930. Dnes se jedn o jedno z nejvznamnjch turistickch center Tnskch Beskyd, kter je mstem, kde se snoub klid a romantika hor s rozvjejc se nabdkou rekreanch slueb. Zatmco v lt meme po obou stranch dol Lomn putovat po destkch kilometrech peliv znaench chodnk a cyklotras, spoinout v pvtivm nru hned esti turistickch chat a kochat se vhledy sahajcmi a ke slovenskm horm, v zim pak DOLINA LOMN vrazn a na dlouhou dobu ov dky tem lyaskm arelm. Snad lze bez nadszky ci, e dol Lomn nem v rmci tto bohat nabdky v Beskydech konkurenci.
 
dol Lomn se vak nechlub pouze prodnm bohatstvm. iv je zde i folklr a snad prv proto nalezneme v Doln Lomn rozshl nrodopisn arel, kde se pod mnostv kulturnch akc a folklornch festival, regionlnho, ale i mezinrodnho formtu. Na tuto tradici pak navazuje vznikajc Lomansk muzeum, kter m za kol v dnenm globalizovanm svt nezapomenout na star tradice, ale tak na pvodn architekturu a na projevy lidov umleck tvoivosti.

Za asti Jarka Nohavici se oficilnm patronem celho dol stala v lt roku 2011 socha nejslavnjho rodka Franty iky - fiktivn postava svrznho Lomana ze znm Jarkovy psniky. dol Lomn je dky velmi dobr turistick infrastruktue na nejlep cest stt se skutenm ldrem na poli rekreanch aktivit, stt se skutenm pojmem, kter bude mt nejlep zvuk daleko za hranicemi tto krsn, stle jet nedoten krajiny.


Pjete ns navtvit, poznat romantiku hor a klidu.
Autoi strnek
 


   WITMY WAS W DOLINIE MNEJ

Beskidy dziynki swoji gynstej zielyni ponurych szczitw, lehko modulowanych dolin a urokym do dzisia iwych grskich osad ni majm szyroko daleko konkurencje. Wedle Wooszczizny to sm przede wszistkim Cieszyski Beskidy, kaj se uwiadomimy bliski zwinzek czowieka z przirodm a jego twrczim duchym. Prawie tu lei osobliwy a doniedowna zaniedbowany knt Beskid Dolina mnej

Dolina ta o dgoci kole 10km reprezentuje specjalny beskidzki mikrowiat, kaj nndzie kady wszimawy mionik przirody naprowde wszecko bystro pynncm rzyczke z mnstwym dopyww, nki, pastwiny, szczity z paradnimi widokami, schrniska, charakterystyczne osady a jako nagrode prawdziwy mistyczny las, absolutnie wyjntkowe zjawisko przirody Puszcze Minsz, kiero dziynki swojimu obszaru patrzi miyndzy nejwiynkszi rezerwaty przirody w Czeski Republice.

iwot tu w przeszoci nigdy nie by lehki. Z piyrwotnych osad pastyrskich sie dziynki rozmachu przemysu w kraju stay raczi robotniczi kolonie o nazwie mno. Dziepro w roku 1900 bya dziedzina rozdzielno na dwa oddzielne subjekty Grno a Dolno mno.  Tym sie te stay nejmodszimi  dziedzinami na Cieszysku. Pomimo caego rozwoju hutniczego przemysu a targu w bliskich miastach bya Dolina mej frt izolowanym krajym. Piyrwszo szkoa publiczno bya zbudowano w roku 1852 a naprzikad autobusy do tych pozapmnianych knczin zaczy jedzi a w roku 1930. Dzisio sie rozchodzi o jedno z nejwaniejszich orodkw turystycznych Beskidu Cieszyskigo, kiere je miejscym, kaj sie nczi w roz romantyka gr  a spokj z rozwijajncm sie ofertm seb  rekreacyjnych.  W lecie sie mogymy po obu strnach doliny przechodza  po dziesintkach kilometrw starannie oznacznych turystycznych chodniczkach a  trasach na koo, odpoczny se na szejciu schrniskach turystycznych a cieszi se widokami singajncymi a do sowiackich gr, w zimie nm Dolina mnej wyranie a na dgi okres czasu oije dziynki  skijorzm. Mone sie do bez przesady powiedzie, e Dolina mnej ni mo w ramach tu tej bogatej oferty w Beskidach konkurencje.

Dolina mnej se moe pochwoli ni jyny bogactwym przirody, ale ije tu aji folklor, dziynki kierymu je w Dolnej mnej rozlegy obszar etnograficzny a w nim sie odgrywo kupa  imprez a festiwalw folkloru regionalnego, jak te folkloru formatu miyndzynarodowego. Na ty tradycje nawinzuje te Muzeum mnej, kiere mo za zadani przipmina stare tradycje a zwyczaje w dzisiejszim zglobalizowanym wiecie a te przipmina oryginalnm architekture miejscowm a przejawy twrczoci  ludowej.
Dziynki Jarkowi Nohavicowi sie oficialnym patronym caej doliny sto w roku 2011 posng nejsynniejszigo rodzimego obywatela Franty iki fikcyjnej postaci osobliwego mniana ze znmej Jarkowej pieniczki. Dolina mej je dziynki bardzo dobrej infrastrukturze turystycznej na nejlepszi drodze sta sie realnym liderym w zajynciach rekreacyjnych a mie takm reputacyj, kiero sie beje szyrzi daleko za granice tej pieknej, frt jeszcze nienarusznej krainy.

Zaproszmy Was serdecznie w odwiedziny, eby sie zapozna z romantykm  a spokojym gr!


    Introduction
     
     The Beskids, with their curly green gloomy peaks, mildly modelled valleys and charm of their lively mountain villages, have no competition in the wide area. In addition to Wallachia, it is mainly the Tesin Beskids, where one can feel the close connection between man and nature and his creative activity. Here lies the distinctive corner of the Beskids THE VALLEY OF THE LOMNA RIVER.

     Nearly 10 km long green VALLEY OF THE LOMNA RIVER represents a special microcosm in the Beskids, where every lover of nature finds truly everything - bright flowing river with many tributaries, mountain meadows and pastures, hills with beautiful views, mountain huts, typical villages and, as a bonus, genuine mystical forest, the totally unique natural phenomenon - the Primeval forest Mionsi - one of the area's largest reserves of its kind in the Czech Republic which cannot be found anywhere else.

<<< vodn strana
udlosti >>>
 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze