Vítejte v Údolí Lomné ... Witómy was w dolinie Łómnej...

                                                                                   

Beskydy svou kadeřavou zelení zasmušilých vrcholů, mírně modelovaných údolí a půvabem stále živých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak především Těšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvědomíme sepjetí člověka s přírodou a jeho tvořivou činnost. Právě zde leží svérázný a donedávna poněkud opomíjený kout Beskyd – ÚDOLÍ LOMNÉ.

Tato asi 10 km dlouhá zelená DOLINA LOMNÁ představuje zvláštní beskydský mikrosvět, kde najde každý vnímavý milovník přírody skutečně vše – bystře tekoucí říčku s mnoha přítoky, horské louky a pastviny, vrcholky s překrásnými výhledy, horské chaty, rázovité obce a jako bonus nefalšovaný tajuplný prales, naprosto jedinečný přírodní fenomén - prales Mionší, který patří rozlohou mezi největší rezervace svého druhu v ČR jakých u nás už mnoho není.Život zde v minulosti nikdy nebyl snadný. Z původních pasteveckých, nebo lépe řečeno salašnických osad se staly rozmachem průmyslu v kraji spíše dělnické kolonie nesoucí název Lomná. Až v roce 1900 byla obec rozdělena do dvou samostatných celků – Horní a Dolní Lomnou, čímž se staly nejmladšími obcemi na Těšínsku. Přes veškerý hutnický a obchodní rozvoj v blízkých městech bylo údolí Lomné stále poměrně izolovanou oblastí. První veřejná škola zde byla postavena v r. 1852 a např. autobusová doprava do tohoto poněkud zapomenutého koutu hor byla uvedena do provozu až v r. 1930. Dnes se jedná o jedno z nejvýznamnějších turistických center Těšínských Beskyd, které je místem, kde se snoubí klid a romantika hor s rozvíjející se nabídkou rekreačních služeb. Zatímco v létě můžeme po obou stranách Údolí Lomné putovat po desítkách kilometrech pečlivě značených chodníků a cyklotras, spočinout v přívětivém náručí hned šesti turistických chat a kochat se výhledy sahajícími až ke slovenským horám, v zimě pak DOLINA LOMNÁ výrazně a na dlouhou dobu ožívá díky třem lyžařským areálům. Snad lze bez nadsázky říci, že Údolí Lomné nemá v rámci této bohaté nabídky v Beskydech konkurenci.
 
Údolí Lomné se však nechlubí pouze přírodním bohatstvím. Živý je zde i folklór a snad právě proto nalezneme v Dolní Lomné rozsáhlý národopisný areál, kde se pořádá množství kulturních akcí a folklorních festivalů, regionálního, ale i mezinárodního formátu. Na tuto tradici pak navazuje vznikající Lomňanské muzeum, které má za úkol v dnešním globalizovaném světě nezapomenout na staré tradice, ale také na původní architekturu a na projevy lidové umělecké tvořivosti.

Za účasti Jarka Nohavici se oficiálním patronem celého údolí stala v létě roku 2011 socha „nejslavnějšího“ rodáka Franty Šišky - fiktivní postava svérázného „Lomňana“ ze známé Jarkovy písničky. Údolí Lomné je díky velmi dobré turistické infrastruktuře na nejlepší cestě stát se skutečným lídrem na poli rekreačních aktivit, stát se skutečným pojmem, který bude mít nejlepší zvuk daleko za hranicemi této krásné, stále ještě nedotčené krajiny.


Příjeďte nás navštívit, poznat romantiku hor a klidu.
Autoři stránek
 


   WITÓMY WAS W DOLINIE ŁÓMNEJ

Beskidy dziynki swoji gynstej zielyni ponurych szczitów, lehko modulowanych dolin a urokym do dzisia żiwych górskich osad ni majóm szyroko daleko konkurencje. Wedle Wołoszczizny to sóm przede wszistkim Cieszyński Beskidy, kaj se uświadomimy bliski zwiónzek człowieka z przirodóm a jego twórczim duchym. Prawie tu leżi osobliwy a doniedowna zaniedbowany kónt Beskid – Dolina Łómnej

Dolina ta o dłógości kole 10km reprezentuje specjalny beskidzki mikroświat, kaj nóndzie każdy wszimawy miłośnik przirody naprowde wszecko – bystro płynóncóm rzyczke z mnóstwym dopływów, łónki, pastwiny, szczity z paradnimi widokami, schróniska, charakterystyczne osady a jako nagrode prawdziwy mistyczny las, absolutnie wyjóntkowe zjawisko przirody – Puszcze Miónsz, kiero dziynki swojimu obszaru patrzi miyndzy nejwiynkszi rezerwaty przirody w Czeski Republice.

Żiwot tu w przeszłości nigdy nie był lehki. Z piyrwotnych osad pastyrskich sie dziynki rozmachu przemysłu w kraju stały raczi robotniczi kolonie o nazwie Łómno. Dziepro w roku 1900 była dziedzina rozdzielóno na dwa oddzielne subjekty – Górno a Dolno Łómno.  Tym sie też stały nejmłodszimi  dziedzinami na Cieszyńsku. Pomimo całego rozwoju hutniczego przemysłu a targu w bliskich miastach była Dolina Łómej fórt izolowanym krajym. Piyrwszo szkoła publiczno była zbudowano w roku 1852 a naprzikład autobusy do tych pozapómnianych kónczin zaczły jeździć aż w roku 1930. Dzisio sie rozchodzi o jedno z nejważniejszich ośrodków turystycznych Beskidu Cieszyńskigo, kiere je miejscym, kaj sie łónczi w roz romantyka gór  a spokój z rozwijajóncóm sie ofertóm słóżeb  rekreacyjnych.  W lecie sie mogymy po obu strónach doliny przechodzać  po dziesióntkach kilometrów starannie oznaczónych turystycznych chodniczkach a  trasach na koło, odpocznyć se na szejściu schróniskach turystycznych a cieszić se widokami sióngajóncymi aż do słowiackich gór, w zimie nóm Dolina Łómnej wyraźnie a na dłógi okres czasu ożije dziynki  skijorzóm. Możne sie do bez przesady powiedzieć, że Dolina Łómnej ni mo w ramach tu tej bogatej oferty w Beskidach konkurencje.

Dolina Łómnej se może pochwolić ni jyny bogactwym przirody, ale żije tu aji folklor, dziynki kierymu je w Dolnej Łómnej rozległy obszar etnograficzny a w nim sie odgrywo kupa  imprez a festiwalów folkloru regionalnego, jak też folkloru formatu miyndzynarodowego. Na ty tradycje nawiónzuje też Muzeum Łómnej, kiere mo za zadani przipóminać stare tradycje a zwyczaje w dzisiejszim zglobalizowanym świecie a też przipóminać oryginalnóm architekture miejscowóm a przejawy twórczości  ludowej.
Dziynki Jarkowi Nohavicowi sie oficialnym patronym całej doliny stoł w roku 2011 posóng nejsłynniejszigo rodzimego obywatela Franty Šiški – fikcyjnej postaci osobliwego łómniana ze znómej Jarkowej pieśniczki. Dolina Łómej je dziynki bardzo dobrej infrastrukturze turystycznej na nejlepszi drodze stać sie realnym liderym w zajynciach rekreacyjnych a mieć takóm reputacyj, kiero sie beje szyrzić daleko za granice tej pieknej, fórt jeszcze nienaruszónej krainy.

Zaproszómy Was serdecznie w odwiedziny, żeby sie zapoznać z romantykóm  a spokojym gór!


    Introduction
     
     The Beskids, with their curly green gloomy peaks, mildly modelled valleys and charm of their lively mountain villages, have no competition in the wide area. In addition to Wallachia, it is mainly the Tesin Beskids, where one can feel the close connection between man and nature and his creative activity. Here lies the distinctive corner of the Beskids – THE VALLEY OF THE LOMNA RIVER.

     Nearly 10 km long green VALLEY OF THE LOMNA RIVER represents a special microcosm in the Beskids, where every lover of nature finds truly everything - bright flowing river with many tributaries, mountain meadows and pastures, hills with beautiful views, mountain huts, typical villages and, as a bonus, genuine mystical forest, the totally unique natural phenomenon - the Primeval forest Mionsi - one of the area's largest reserves of its kind in the Czech Republic which cannot be found anywhere else.

<<< úvodní strana
události >>>
 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze