Vtejte v dol Lomn ... Witmy was w dolinie mnej...


Beskydy svou kadeavou zelení zasmušilých vrchol, mírn modelovaných údolí a pvabem stále ivých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak pedevším Tšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvdomíme sepjetí lovka s pírodou a jeho tvoivou innost. Práv zde leí svérázný a donedávna ponkud opomíjený kout Beskyd – ÚDOLÍ LOMNÉ.

Tato asi 10 km dlouhá zelená DOLINA LOMNÁ pedstavuje zvláštní beskydský mikrosvt, kde najde kadý vnímavý milovník pírody skuten vše – byste tekoucí íku s mnoha pítoky, horské louky a pastviny, vrcholky s pekrásnými výhledy, horské chaty, rázovité obce a jako bonus nefalšovaný tajuplný prales, naprosto jedinený pírodní fenomén - prales Mionší, který patí rozlohou mezi nejvtší rezervace svého druhu v R jakých u nás u mnoho není.ivot zde v minulosti nikdy nebyl snadný. Z pvodních pasteveckých, nebo lépe eeno salašnických osad se staly rozmachem prmyslu v kraji spíše dlnické kolonie nesoucí název Lomná. A v roce 1900 byla obec rozdlena do dvou samostatných celk – Horní a Dolní Lomnou, ím se staly nejmladšími obcemi na Tšínsku. Pes veškerý hutnický a obchodní rozvoj v blízkých mstech bylo údolí Lomné stále pomrn izolovanou oblastí. První veejná škola zde byla postavena v r. 1852 a nap. autobusová doprava do tohoto ponkud zapomenutého koutu hor byla uvedena do provozu a v r. 1930. Dnes se jedná o jedno z nejvýznamnjších turistických center Tšínských Beskyd, které je místem, kde se snoubí klid a romantika hor s rozvíjející se nabídkou rekreaních slueb. Zatímco v lét meme po obou stranách Údolí Lomné putovat po desítkách kilometrech peliv znaených chodník a cyklotras, spoinout v pívtivém náruí hned šesti turistických chat a kochat se výhledy sahajícími a ke slovenským horám, v zim pak DOLINA LOMNÁ výrazn a na dlouhou dobu oívá díky tem lyaským areálm. Snad lze bez nadsázky íci, e Údolí Lomné nemá v rámci této bohaté nabídky v Beskydech konkurenci.

 
Údolí Lomné se však nechlubí pouze pírodním bohatstvím. ivý je zde i folklór a snad práv proto nalezneme v Dolní Lomné rozsáhlý národopisný areál, kde se poádá mnoství kulturních akcí a folklorních festival, regionálního, ale i mezinárodního formátu. Na tuto tradici pak navazuje vznikající Lomanské muzeum, které má za úkol v dnešním globalizovaném svt nezapomenout na staré tradice, ale také na pvodní architekturu a na projevy lidové umlecké tvoivosti.

Za úasti Jarka Nohavici se oficiálním patronem celého údolí stala v lét roku 2011 socha „nejslavnjšího“ rodáka Franty Šišky - fiktivní postava svérázného „Lomana“ ze známé Jarkovy písniky. Údolí Lomné je díky velmi dobré turistické infrastruktue na nejlepší cest stát se skuteným lídrem na poli rekreaních aktivit, stát se skuteným pojmem, který bude mít nejlepší zvuk daleko za hranicemi této krásné, stále ješt nedotené krajiny.


Píjete nás navštívit, poznat romantiku hor a klidu.
Autoi stránek

WITÓMY WAS W DOLINIE ÓMNEJ

Beskidy dziynki swoji gynstej zielyni ponurych szczitów, lehko modulowanych dolin a urokym do dzisia iwych górskich osad ni majóm szyroko daleko konkurencje. Wedle Wooszczizny to sóm przede wszistkim Cieszyski Beskidy, kaj se uwiadomimy bliski zwiónzek czowieka z przirodóm a jego twórczim duchym. Prawie tu lei osobliwy a doniedowna zaniedbowany kónt Beskid – Dolina ómnej

Dolina ta o dógoci kole 10km reprezentuje specjalny beskidzki mikrowiat, kaj nóndzie kady wszimawy mionik przirody naprowde wszecko – bystro pynóncóm rzyczke z mnóstwym dopywów, ónki, pastwiny, szczity z paradnimi widokami, schróniska, charakterystyczne osady a jako nagrode prawdziwy mistyczny las, absolutnie wyjóntkowe zjawisko przirody – Puszcze Miónsz, kiero dziynki swojimu obszaru patrzi miyndzy nejwiynkszi rezerwaty przirody w Czeski Republice.

iwot tu w przeszoci nigdy nie by lehki. Z piyrwotnych osad pastyrskich sie dziynki rozmachu przemysu w kraju stay raczi robotniczi kolonie o nazwie ómno. Dziepro w roku 1900 bya dziedzina rozdzielóno na dwa oddzielne subjekty – Górno a Dolno ómno.  Tym sie te stay nejmodszimi  dziedzinami na Cieszysku. Pomimo caego rozwoju hutniczego przemysu a targu w bliskich miastach bya Dolina ómej fórt izolowanym krajym. Piyrwszo szkoa publiczno bya zbudowano w roku 1852 a naprzikad autobusy do tych pozapómnianych kónczin zaczy jedzi a w roku 1930. Dzisio sie rozchodzi o jedno z nejwaniejszich orodków turystycznych Beskidu Cieszyskigo, kiere je miejscym, kaj sie ónczi w roz romantyka gór  a spokój z rozwijajóncóm sie ofertóm sóeb  rekreacyjnych.  W lecie sie mogymy po obu strónach doliny przechodza  po dziesióntkach kilometrów starannie oznaczónych turystycznych chodniczkach a  trasach na koo, odpoczny se na szejciu schróniskach turystycznych a cieszi se widokami sióngajóncymi a do sowiackich gór, w zimie nóm Dolina ómnej wyranie a na dógi okres czasu oije dziynki  skijorzóm. Mone sie do bez przesady powiedzie, e Dolina ómnej ni mo w ramach tu tej bogatej oferty w Beskidach konkurencje.

Dolina ómnej se moe pochwoli ni jyny bogactwym przirody, ale ije tu aji folklor, dziynki kierymu je w Dolnej ómnej rozlegy obszar etnograficzny a w nim sie odgrywo kupa  imprez a festiwalów folkloru regionalnego, jak te folkloru formatu miyndzynarodowego. Na ty tradycje nawiónzuje te Muzeum ómnej, kiere mo za zadani przipómina stare tradycje a zwyczaje w dzisiejszim zglobalizowanym wiecie a te przipómina oryginalnóm architekture miejscowóm a przejawy twórczoci  ludowej.
Dziynki Jarkowi Nohavicowi sie oficialnym patronym caej doliny sto w roku 2011 posóng nejsynniejszigo rodzimego obywatela Franty Šiški – fikcyjnej postaci osobliwego ómniana ze znómej Jarkowej pieniczki. Dolina ómej je dziynki bardzo dobrej infrastrukturze turystycznej na nejlepszi drodze sta sie realnym liderym w zajynciach rekreacyjnych a mie takóm reputacyj, kiero sie beje szyrzi daleko za granice tej pieknej, fórt jeszcze nienaruszónej krainy.

Zaproszómy Was serdecznie w odwiedziny, eby sie zapozna z romantykóm  a spokojym gór!

<<< úvodní strana
události >>>
 

N tip

N tip

N tip

Letn verze