Naučná stezka Mionší

  • Dolní Lomná
  • Turistické trasy
  • Příjezdové a odjezdové místo : zastávka linkou do Horní Lomné - Matyščina louka
  • Výchozí bod : parkoviště u silnice do Horní Lomné
  • Možnost parkování : parkoviště v bezprostední blízkosti od vstupu k naučné stezce
  • Rozvrh vzdáleností : 3 - 4 hodiny
  • Výškový rozdíl : 300 metrů
  • Náročnost : středně náročná trasa jen s průvodcem
  • Možnosti občerstvení : není


   [ Naučná stezka ]

         Národní přírodní rezervace Mionší byla vyhlá-šena v roce 1954.  Svou rozlohou 169,70 hektaru patří mezi největší pralesy v ČR. V roce 1989 byla pro veřejnost uzavřena a znovuotevření se dočkala po šestnácti letech až v roce 2005. Tento skvost beskydské přírody, patří mezi nejzachovalejší lesní komplexy v moravské části Západních Karpat. Proto je, jistě po právu, přísně chráněn jako národní přírodní rezervace a veřejností označován jako „prales“. Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních porostů, menších lesních luk – tzv. polan, pra-menisek a skalek.

           Naučná stezka Mionší je koncipována jako cca 7 km dlouhý okruh. Převýšení je přes 300 m. Trasa je určena pouze pro pěší. Cílem je umožnit návštěvníkům shlédnout alespoň část legendárního beskydského „pralesa“ a přitom zachovat jeho klid.

Stezka je přístupná od 1. června do 15. září výhradně s průvodcem
[ objednávky na tel. 558 357 411558 357 411 ]   [Ścieżka edukacyjna NRP Mions]

     Narodowy Rezerwat Przyrody Mionsz został ogłoszony w roku 1954. Dzięki swemu obszarowi 169,70 hektara należy do największych puszczy w RC. W roku 1989 został zamknięty dla zwiedzających, ponownie otwarty został dopiero po szesnastu latach, w roku 2005. Ten klejnot przyrody beskidzkiej należy do najlepiej dochowanych kompleksów leśnych w morawskiej części Karpat Zachodnich. Dlatego jest, i to całkiem słusznie, rygorystycznie chroniony jako Narodowy Rezerwat Przyrody, która powszechnie nazywany jest „puszczą“. Chodzi o największy kompleks naturalnego lasu jodłowo-bukowego karpackiego typu na terenie RC. Znajdziemy tu mozaikę leśnych krzewów, mniejszych łąk leśnych – tzw. polan, źródeł i skałek.

   Ścieżka edukacyjna Mionsz jest zbudowana w postaci liczącej ok. 7 km długości pętli. Różnica wysokości wynosi ponad 300 m. Trasa przeznaczona jest tylko dla pieszych. Celem jest udostępnienie zwiedzającym przynajmniej kawałka legendarnej beskidzkiej „puszczy“ a zarazem zachowanie tutejszego spokoju.

Ścieżka jest dostępna od 1 czerwca do 15 września wyłącznie z przewodnikiem,
zamówienia pod nr tel. 00420 558 357 41100420 558 357 411
.   [Nature Educional Trail in the National Natural Reserve Mionsi ]

       National Nature Reserve Mionsi was established in 1954. With its area of 169.70 hectares, it belongs to the largest primeval forests in the Czech Republic. In 1989, it was closed to the public and reopened after sixteen years in 2005. This jewel of the Beskids is one of the best preserved primeval forest areas in the Moravian part of the Western Carpathians. Therefore, it is strictly protected as a National Nature Reserve and can be referred to as “the virgin forest”. It is the largest area of naturally growing fir-beech forest of the Carpathian type in the Czech Republic. The visitors can admire the mosaic of forest vegetation, small forest meadows (the so-called Polana), springs and rocks.

       The Nature Educational Trail Mionsi is a nearly 7 km long route. The elevation is over 300m. The route is intended only for pedestrians. The aim is to enable visitors to see at least part of the legendary primeval forest of the Beskids while maintaining its peace-fulness.

The trail is open from June 1 to September 15 only with a guide,
reservations can be made via phone at
+420 558 357 411.
+420 558 357 411

<<< zpět

 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze