Naun stezka Mion

  • Doln Lomn
  • Turistick trasy
  • Pjezdov a odjezdov msto : zastvka linkou do Horn Lomn - Matyina louka
  • Vchoz bod : parkovit u silnice do Horn Lomn
  • Monost parkovn : parkovit v bezprostedn blzkosti od vstupu k naun stezce
  • Rozvrh vzdlenost : 3 - 4 hodiny
  • Vkov rozdl : 300 metr
  • Nronost : stedn nron trasa jen s prvodcem
  • Monosti oberstven : nen


   [ Naun stezka ]

         Nrodn prodn rezervace Mion byla vyhl-ena v roce 1954.  Svou rozlohou 169,70 hektaru pat mezi nejvt pralesy v R. V roce 1989 byla pro veejnost uzavena a znovuoteven se dokala po estncti letech a v roce 2005. Tento skvost beskydsk prody, pat mezi nejzachovalej lesn komplexy v moravsk sti Zpadnch Karpat. Proto je, jist po prvu, psn chrnn jako nrodn prodn rezervace a veejnost oznaovn jako prales. Jedn se o nejvt komplex pirozenho jedlobukovho lesa karpatskho typu na zem R. Najdeme zde mozaiku lesnch porost, mench lesnch luk tzv. polan, pra-menisek a skalek.

           Naun stezka Mion je koncipovna jako cca 7 km dlouh okruh. Peven je pes 300 m. Trasa je urena pouze pro p. Clem je umonit nvtvnkm shldnout alespo st legendrnho beskydskho pralesa a pitom zachovat jeho klid.

Stezka je pstupn od 1. ervna do 15. z vhradn s prvodcem
[ objednvky na tel. 558 357 411558 357 411 ]   [cieka edukacyjna NRP Mions]

     Narodowy Rezerwat Przyrody Mionsz zosta ogoszony w roku 1954. Dziki swemu obszarowi 169,70 hektara naley do najwikszych puszczy w RC. W roku 1989 zosta zamknity dla zwiedzajcych, ponownie otwarty zosta dopiero po szesnastu latach, w roku 2005. Ten klejnot przyrody beskidzkiej naley do najlepiej dochowanych kompleksw lenych w morawskiej czci Karpat Zachodnich. Dlatego jest, i to cakiem susznie, rygorystycznie chroniony jako Narodowy Rezerwat Przyrody, ktra powszechnie nazywany jest puszcz. Chodzi o najwikszy kompleks naturalnego lasu jodowo-bukowego karpackiego typu na terenie RC. Znajdziemy tu mozaik lenych krzeww, mniejszych k lenych tzw. polan, rde i skaek.

   cieka edukacyjna Mionsz jest zbudowana w postaci liczcej ok. 7 km dugoci ptli. Rnica wysokoci wynosi ponad 300 m. Trasa przeznaczona jest tylko dla pieszych. Celem jest udostpnienie zwiedzajcym przynajmniej kawaka legendarnej beskidzkiej puszczy a zarazem zachowanie tutejszego spokoju.

cieka jest dostpna od 1 czerwca do 15 wrzenia wycznie z przewodnikiem,
zamwienia pod nr tel. 00420 558 357 41100420 558 357 411
.   [Nature Educional Trail in the National Natural Reserve Mionsi ]

       National Nature Reserve Mionsi was established in 1954. With its area of 169.70 hectares, it belongs to the largest primeval forests in the Czech Republic. In 1989, it was closed to the public and reopened after sixteen years in 2005. This jewel of the Beskids is one of the best preserved primeval forest areas in the Moravian part of the Western Carpathians. Therefore, it is strictly protected as a National Nature Reserve and can be referred to as the virgin forest. It is the largest area of naturally growing fir-beech forest of the Carpathian type in the Czech Republic. The visitors can admire the mosaic of forest vegetation, small forest meadows (the so-called Polana), springs and rocks.

       The Nature Educational Trail Mionsi is a nearly 7 km long route. The elevation is over 300m. The route is intended only for pedestrians. The aim is to enable visitors to see at least part of the legendary primeval forest of the Beskids while maintaining its peace-fulness.

The trail is open from June 1 to September 15 only with a guide,
reservations can be made via phone at
+420 558 357 411.
+420 558 357 411

<<< zpt

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze