Cyklostezka v Doln Lomn

  • Doln Lomn
  • Sport, rekreace, voln as v dol Lomn
  • Pjezdov a odjezdov msto : parkovit u viaduktu v Doln Lomn
  • Monost parkovn : parkovit u viaduktu v Doln Lomn

.

     [ Cyklostezka ]

     Cyklostezka dolm Lomn je vyuvan cyklisty, nvtvnky i obyvateli dol Lomn. V zimnm obdob je mon cyklostezku vyuvat jako beckou trasu. V souastn dob je dokonena prvn etapa, kter zan u viaduktu v Doln Lomn a kon ped zastvkou Ztoka. Ped realizac je druh etapa cyklotrasy, kter bude mt sv zakonen u star kovrny. V souasnosti se pipravuje tet etapa, kter bude konit na katastru obce Horn Lomn.
     U viaduktu, ped vjezdem na cyklostezku je nov oteveno parkovit pro motorizovan nvtvnky Lomn. Parkovac plocha je vyuvna pedevm nvtvnky, kte chtj dle pokraovat pky, a u je to oblben houbaen i prochzky lesem. Parkovit se nachz za viaduktem, odboka vpravo ve smru z Jablunkova.

   [ cieki rowerowe ]

Ze cieki rowerowej dolin omnej korzystaj rowerzyci, turyci oraz mieszkacy doliny omnej. W okresie zimowym cieki rowerowe mona wykorzysta do biegania na nartach. W obecnej chwili zosta zakoczony pierwszy etap, ktry rozpoczyna si obok wiaduktu w omnej Dolnej, a koczy si przed przystankiem Zatoka. Na realizacj czeka drugi etap cieki rowerowej, ktra bdzie miaa swe zakoczenie obok starej kuni. Aktualnie przygotowywany jest trzeci etap, ktry zostanie zakoczony na terenie gminy omna Grna.

Obok wiaduktu, przed wjazdem na ciek rowerow, jest nowo otwarty parking dla zmotoryzowanych goci omnej. Powierzchnia parkingu jest wykorzystywana przede wszystkim przez turystw, ktrzy maj zamiar dalej i piechot w celu popularnego grzybobrania czy wdrwki lasem. Parking znajduje si zaraz za wiaduktem, trzeba skrci w prawo z kierunku od Jabonkowa.

   [Cycling Route]

Cycling route through the valley of Lomna is used by cyclists, visitors and its residents. In winter, the cycling route can be used as a cross-country trail. At present, the first phase of the route is completed, which begins at the viaduct in Dolni Lomna and ends before the stop Zatoka. The implementation of the second phase of the cycling route will begin soon, which will have its end at the old forge. The third phase is being currently prepared, which will end at the municipality building Horni Lomna.

By the viaduct, before entering the cycling route, there is a newly opened car park for the visitors of Lomna. The parking area is used primarily for visitors who want to continue on foot, whether it is mushroom picking or mere walking in the forest. Parking is located behind the viaduct on the right in the direction of Jablunkov.

.


 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze